Algemene Voorwaarden

Artikel 1. De ‘Opdrachtgever’ in deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke en rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van De Unieke Ondernemer.

Artikel 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bijeenkomsten en opdrachten – in de ruimste zin van het woord – die De Unieke Ondernemer ten behoeve van de Opdrachtgever uitvoert.

Artikel 3. De Unieke Ondernemer stelt de inhoud van de opdracht vast in een schriftelijk voorstel, op de website, in de webshop, in een e-mail, via social media, whatsapp of in een gepersonaliseerde offerte of contract, aan de Opdrachtgever.

Artikel 4. De Opdrachtgever staat er voor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdrachten relevante informatie tijdig aan De Unieke Ondernemer wordt verstrekt en correct is. De Unieke Ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen door eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.

Artikel 5. Een aanbetaling of het aanvangen van een onderdeel van het traject wordt als acceptatie van het voorstel beschouwd.

Artikel 6. Pas nadat het voorstel door de opdrachtgever is aanvaard, start De Unieke Ondernemer de overeengekomen werkzaamheden of met de voorbereiding daarvan. Indien conform wens van de opdrachtgever De Unieke Ondernemer eerder tot uitvoering van de opdracht overgaat, vooruitlopend op de aanbetaling of de schriftelijke aanvaarding van het voorstel, dan geldt de tekst van het aanbod als overeenkomst.

Artikel 7. Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle essentiële informatie, documenten en gegevens die De Unieke Ondernemer nodig heeft. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen de Opdrachtgever en De Unieke Ondernemer elkaar hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 8. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door De Unieke Ondernemer. De Unieke Ondernemer kan echter niet garanderen dat het door de opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt, en aanvaard daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 9. Aan De Unieke Ondernemer komen alle industriële- en intellectuele eigendomsrechten toe die bij het uitvoeren van de opdracht ontstaan, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten. Partijen maken afzonderlijke afspraken indien zij dergelijke rechten ontstaan uit een opdracht aan de Opdrachtgever beogen over te dragen.

Artikel 10. De Unieke Ondernemer heeft het recht om naar eigen inzicht derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Kosten gemoeid met inschakeling van derden door De Unieke Ondernemer betaald, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen. De Unieke Ondernemer mag de opdrachtgever als referentie gebruiken. Derden die De Unieke Ondernemer aandraagt blijven contacten van De Unieke Ondernemer en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van De Unieke Ondernemer worden benaderd.

Artikel 12. In geval van beëindiging brengt De Unieke Ondernemer het  gehele overeengekomen bedrag in rekening. Tickets voor live bijeenkomsten mogen worden overgedragen op een zelf gekozen plaatsvervanger. Er is geen restitutie mogelijk bij annulering. Vergoedingen voor lezingen en dagvoorzitterschappen worden bij boeking in rekening gebracht. Bij annuleringen voor lezingen of dagvoorzitterschappen is de restitutie een half jaar vooraf 50% . Twee weken vooraf 25% restitutie. Daarna is de restitutie 0%.

Artikel 13. De Unieke Ondernemer brengt haar producten en diensten in rekening aan Opdrachtgever door middel van facturen of via de webshop. De meeste producten en diensten dienen direct te worden betaald bij de bestelling van het product of dienst. Sommige producten dienen te worden betaald voor oplevering van de dienst. Voor overige producten geldt een betaaltermijn van 14 dagen. De exacte betalingstermijn wordt per product schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. De Unieke Ondernemer heeft het recht de aanvang en uitvoering van haar werkzaamheden alsmede de levering van het overeengekomen product aan de Opdrachtgever afhankelijk te stellen van betaling van de facturen die met de opdracht gemoeid zijn. Indien de factuur niet binnen de geldende termijn betaald wordt en De Unieke Ondernemer schort de aanvang van haar werkzaamheden en/of levering van het product op. Dit kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van De Unieke Ondernemer op welke grond dan ook.

Artikel 15. De Opdrachtgever is na het verstrijken van de betaaltermijn in verzuim, zonder dat daartoe van De Unieke Ondernemer een ingebrekestelling toe vereist is. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is zal deze een vertragingsrente ter hoogt van 1,5% per maand verschuldigd zijn aan De Unieke Ondernemer. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval een buitengerechtelijke kostenvergoeding verschuldigd, ter hoogte van tenminste 10% van de openstaande factu(u)r(en).

Artikel 16. Reclames omtrent facturen, producten en diensten van De Unieke Ondernemer zullen door de Opdrachtgever binnen twee weken na de dagtekening van de factuur of oplevering van het product of dienst schriftelijk bij De Unieke Ondernemer zijn ingediend. Reclames welke na deze termijn worden ingediend zullen niet door De Unieke Ondernemer in behandeling genomen worden.

Artikel 17. Indien sprake is van overmacht bij één van de partijen om haar verplichtingen na te komen, zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Indien De Unieke Ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.

Artikel 18. De Unieke Ondernemer heeft het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van twee weken, indien en voor zover De Unieke Ondernemer aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

Artikel 19. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijk tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement is ingediend, surseance van betaling is aangevraagd, liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. De Unieke Ondernemer is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 20. De opdracht die tussen de Unieke Ondernemer en de Opdrachtgever tot stand komt betreft een inspanningsverbintenis. De Unieke Ondernemer biedt geen enkele garantie dat haar werkzaamheden het door de Opdrachtgever beoogde resultaat, bijvoorbeeld ten aanzien van omzet- en winstverwachtingen, wordt bereikt. De aansprakelijkheid van De Unieke Ondernemer is daarom beperkt tot maximaal het totale bedrag dat voor deze opdracht betaald is en slechts tot die schade die valt te kwalificeren als directe schade. De Unieke Ondernemer sluit alle aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade nadrukkelijk uit.

Artikel 21. Op de betrekkingen tussen De Unieke Ondernemer en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele procedures zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Utrecht.